תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר חברת הנסיעות והתיירות נצרת בע"מ

 1. האתר
  אתר [https://ntt-buses.com] (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט בבעלות חברת הנסיעות והתירות נצרת בע"מ ח.פ. 510016439, מרחוב רח' פאולוס השישי, ת.ד 86, מיקוד 161002, (להלן: "חברת הנסיעות" או "החברה"), המספק מידע, שירותים ונתונים שונים. השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של כל אדם הנכנס לאתר (להלן: "המשתמש") לכל האמור להלן בתקנון זה. בכניסתו של המשתמש לאתר הוא מסכים ומקבל את כל התנאים המפורטים להלן ללא כל תנאי ו/או הסתייגות.
  • המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון זה של האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו.
  • המשתמש רשאי להשתמש באתר לצורך קבלת מידע, פניה לפניות הציבור של החברה ו/או כל שירות אחר או נוסף המסופק באמצעות האתר. מובהר בזאת כי אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
  • חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
  • כותרות התקנון מובאות לשם נוחות ולא ישמשו לשם פרשנותו.

 2. בעלות על המידע ושמירה על זכויות יוצרים:
  • המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים, כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו (להלן: "המידע") הינו רכושה הבלעדי של החברה, כי לחברה שמורות כל זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, בין אם הוא בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג' כלשהו וכי לחברה אינטרס להגן עליו על ידי השארתו כמידע סודי וחסוי.
  • המשתמש מתחייב להשתמש במידע לשימושו האישי בלבד. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, למכור, לשדר או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, למעט לצורך שימוש אישי בלתי מסחרי במידע.
  • המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.

 3. סיכונים ואחריות:
  • המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
  • החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת שבאמצעותו עובד האתר יהיה נקי מתוכנות זדוניות, לרבות וירוסים ו/או רוגלות אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש.
  • המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. 
  • המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is"). החברה אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו יישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.
  • החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכני האתר ו/או בקשר עם המידע, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מאחד האירועים ו/או הגורמים הבאים:
   • איחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת.
   • שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת. 
   • חסימת הגישה ו/או חוסר יכולת לעשות שימוש בשירותים המוצעים לרבות בגין תקלות ו/או אירועים אשר בשליטת החברה או שאינם בשליטתה ו/או גרסאות מערכת הפעלה או דפדפנים שאינם נתמכים וכיוצ"ב
   • חשיפה וגילוי מידע על המשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש המשתמש באתר החברה ו/או מכניסתו אליו ו/או באמצעי אבטחת המידע של המשתמש.
  • החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
  • החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי אחר.
  • יתכן שהשימוש בשירותים שונים דרך האתר יהא כרוך במסירת נתונים ו/או הרשמה, לפי אופי השירות הניתן וההוראות הרגולטוריות הרלוונטיות. החברה תפעל בהתאם להוראות הדין ולמסמך מדיניות הפרטיות המופיע באתר.
  • ייתכן כי החברהתציע שירותים נוספים ו/או משלימים, ע"י ספקי שירותים שונים, בכפוף להסכמת הלקוח ובאישורו.
  • מובהר כי החברה עשויה להעביר מידע ו/או לקיים שיתופי פעולה עם ספקי שירותים נבחרים, אשר השירותים והפתרונות שלהם משלימים, משפרים ומניעים את האתר ושירותיה של החברה (להלן: "שירותי צד שלישי"). שירותי צד שלישי אלה עשויים לקבל או להיות בעלי גישה למידע של המשתמשים (בכפוף להסכמתם), בהתאם לתפקידים המסוימים שלהם, והם יהיו רשאים להשתמש בו רק למטרות אלה. החברה תמשיך להיות אחראית כלפי המשתמשים שלה לכל עיבוד מידע אישי שמתבצע על ידי שירותי צד שלישי מטעמה, וזאת מלבד במקרים שמעבר לשליטתה הסבירה של החברה.

 4. שינויים והוראות כלליות:
  • החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת בכל דרך שהיא ומכל סיבה שהיא, לחסום באופן מיידי את גישתך לאתר ו/או לשירותים, כולם או חלקם לרבות במקרים הבאים:
   • אם לדעת החברה ביצע המשתמש מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע בחברה /או בצדדים שלישיים, לרבות משתמשים אחרים באתר.
   • אם לדעת החברה, המשתמש עשה באתר שימוש לא חוקי ו/או בשירותי האתר ו/או עשה מעשה כדי לסייע ו/או לעודד ו/או לאפשר שימוש כאמור.
  • מובהר, כי השימוש באתר הינו לשימוש פרטי בלבד, והשימוש באתר שלא לשם כך יזכה את החברה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כדין.
  • ככל שנכלל באתר מידע אודות מחירי נסיעות בתחבורה הציבורית, מובהר לעניין כי מחירי הנסיעות נקבעים על ידי הגורם הרגולטורי הרלוונטי ואין לחברה כל נגיעה לעניין זה.
  • החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. החברה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.
  • החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, ושל השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר, כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
  • מובהר כי באתר ו/או באתרים אליהם מופיעים קישורים באתר, נכללים ו/או עשויים להיכלל תכנים מסוגים שונים מטעמה של החברה או מטעם צדדים שלישיים, לפי העניין. החברה עושה מאמצים סבירים על מנת שהמידע והתכנים האמורים יהיו מדויקים ונכונים, ואולם, חרף מאמצים אלו, ייתכנו כי יפלו בהם אי דיוקים או אי נכונות. החברה לא תישא באחריות מכל מין וסוג, והמשתמש פוטר אותה במפורש מכל אחריות, ביחס לדיוק ולאמינות התכנים וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש, ישירים או עקיפים שייגרמו כתוצאה מהם. 
  • מובהר במפורש, כי מידע המופיע באתר הקשור לזמני נסיעות של קווי שירות בתחבורה הציבורית, המופעלים על ידי החברה, ו/או על-ידי צדדים שלישיים, ובכלל זאת זמני היציאה של קווי השירות, משך הנסיעה ומועדי ההגעה ליעד, מבוססים על אומדן ו/או הערכה בלבד ותלויים בגורמים שאינם ניתנים לחיזוי מראש ובכל מקרה אינם בשליטתה של החברה, לרבות, עומסי תנועה, מגבלות תנועה, תאונות דרכים, עבודות שונות, פגעי מזג האוויר וכיו"ב.
  • על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור חיפה.
  • את תקנון זה ניתן למצוא באתר ובמשרדי החברה בנצרת.
  • לכל פנייה ו/או שאלה ניתן ליצור קשר עם החברה דרך לשונית "צור קשר" באתר ו/או בטלפון: *3553 ו/או בפקס 04-6144795.
לידיעתך, אנו משתמשים בעוגיות (cookies) באתר זה למטרות שונות כמפורט במדיניות פרטיות